ការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន ៤៦ការិយាល័យ បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778