រូបភាពសកម្មភាពកម្មវិធីនៃការធ្វើបទបង្ហាញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ស្ដីពីការបង្កើតបេឡាសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន និងលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន សម្រាប់អ្នករាជការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការ...

រូបភាពសកម្មភាពកម្មវិធីនៃការធ្វើបទបង្ហាញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ស្ដីពីការបង្កើតបេឡាសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន និងលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន សម្រាប់អ្នករាជការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News