តារាងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២០ សម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ គិតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News