វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ - ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប ចុះត្រួតពិនិត្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់ចំនួន៣ ក្នុងខេត្តកណ្តាល - លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី៩ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ (សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្ន

វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ - ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប ចុះត្រួតពិនិត្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់ចំនួន៣ ក្នុងខេត្តកណ្តាល - លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី៩ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ (សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News