វីដេអូ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ៖ ការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត តាមឃុំ សង្កាត់ នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំ សង្កាត់ និងការបញ្ជូនទិន្នន័យមក គ.ជ.ប លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុង...

វីដេអូ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ៖ ការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត តាមឃុំ សង្កាត់ នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំ សង្កាត់ និងការបញ្ជូនទិន្នន័យមក គ.ជ.ប លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប     

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News