រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី ការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នីតិវីធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ការបញ្ជូនទិន្នន័យមក គ.ជ.ប និងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន..

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី ការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នីតិវីធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ការបញ្ជូនទិន្នន័យមក គ.ជ.ប និងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត  នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News