សកម្មភាពបិទកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ស្តីពីការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានសម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជូនដល់ប្រធាន លធ.ខប និងមន្ត្រី គ.ជ.ប តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

សកម្មភាពបិទកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ស្តីពីការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានសម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជូនដល់ប្រធាន លធ.ខប និងមន្ត្រី គ.ជ.ប តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News