ការប្តឹងតវ៉ា និងការដោះស្រាយបណ្តឹងទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីបេក្ខជន

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778