វីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពីការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចល័ត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778