ឯកសារវីដេអូសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778