ឯកសារវីដេអូ ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំ សង្កាត់ នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ ការបញ្ជូនទិន្នន័យមក គ.ជ.ប និងលទ្ធផល...

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News