សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៣៩៖ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិដែលត្រូវសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News