វីដេអូអប់រំខ្លី៖ ត្រូវផ្សព្វផ្សាយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ឱ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778