ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ចុះពង្រឹងកោសិកានៃការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្តាខេត្តជាលើកទី២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778