ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ស្តីពីរបាយការណ៍សន្លឹកឆ្នោតដែលបានប្រើប្រាស់ហើយ​ក្នុងការបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១២ ឆ្នាំ​២០១៣ ឆ្នាំ​២០១៤ និង​ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News