សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០២ ៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រី្តរាជការ គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778