លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រី្តជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីនៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778