បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលត្រូវប្រឡង សម្រាប់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778