បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលត្រូវប្រឡង សម្រាប់នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News