សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ លេខ​ ០០១​៖ គ.ជ.ប កម្ពុជា​ចាត់តាំង​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ចំនួន​ ២២រូប ទៅចូលរួម​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778