សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០៣ ៖ គ.ជ.ប ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រី្តកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន ៦៩នាក់ ឱ្យបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ នាយកដ្ឋានទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត និងនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News