បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ ដែលត្រូវប្រឡងវិញ្ញាសាសរសេរ-QCM​ សម្រាប់នាយកដ្ឋាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​ និង​អប់រំអ្នកបោះឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778