សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥៨​៖ ការប្រកាសតែងតាំងប្រធាន និងអនុប្រធាន លធ.ខប

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778