សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៦៣​៖ ការចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ គ.ជ.ប នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ក្នុង​សមាគម A-WEB

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778