វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជូនមន្ត្រី គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778