កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​ការបិទ​បញ្ចប់​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត តាម​ឃុំ សង្កាត់ ការរៀបចំ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​ ការត្រៀម​បិទផ្សាយ​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ដំបូង និង​បញ្ជីឈ្មោះ​ដែលនឹង​ត្រូវលុប​ចេញពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​...

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News