តើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទិ៣ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបណា?

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778