ការស្វែងយល់ដឹង​អំពី​ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩​(បោះឆ្នោត​អសកល​)​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778