ចម្រៀងកាយវិការ៖ យើងត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ដើម្បីបោះឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778