កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​ការផ្សព្វផ្សាយ​បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និង​នីតិវិធី​បណ្ដឹង​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778