សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥៤​៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងនៅ កបឃ.ស ក្នុងដំណាក់កាលបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News