សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥៤​៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងនៅ កបឃ.ស ក្នុងដំណាក់កាលបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778