សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០៥៤ ៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពី ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News