ជនណាដែលផ្សព្វផ្សាយរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឱ្យទៅបោះឆ្នោតត្រូវមានទោស

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778