ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង នៃ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778