សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៧៖​ សុក្រឹតភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778