សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤៦​៖ ការចេញបណ្ណសម្គាល់​ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778