សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ការពិនិត្យលើពាក្យសុំឈរឈ្មោះនៃមុខតំណែងអគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778