សេចក្តីកែតម្រូវ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778