សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៤​៖​ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងការងារសំខាន់ៗចំនួន ២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778