ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​(ទ.១០០៧)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778