សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778