ឯកសារ​ជំនួយស្មារតី​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778