សៀវភៅណែនាំ​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើបច្ចុបន្នភាព​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778