សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃអង្គារ​ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥​​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778