សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៩១​៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ៨,៥៤៤,៨៨៥ នាក់ មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៨

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778