សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៩០​៖ ការផ្តល់សុពលភាព និងប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការនៃបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778