សេចក្ដី​សម្រេច លេខ ៥៦៨ ស្ដីពី​ការផ្ដល់​សុពលភាព និងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០១៨(ភ្ជាប់ជាមួយ​តារាងលទ្ធផលផ្លូវការនៃ​ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៨)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778