បទយកការណ៍ស្តីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778