កិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការបិទបញ្ចប់​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ការរៀបចំបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778