កម្មវិធីប្រកួតឆ្លើយសំណួរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ (2)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778